Algemene voorwaarden Van Heugten Tegels te Asten

voor tegelzetwerkzaamheden en tegelhandel

 

Artikel 1. Definities

1.1. Van Heugten Tegels: Tegelzettersbedrijf van Heugten B.V. (KvK 73050237) en/of Tegelhandel van Heugten B.V. (KvK 74835637), beide gevestigd aan de Industrielaan 11C (5721BC) te Asten, die hierna beide worden aangeduid als “Van Heugten Tegels”.

1.2. Wederpartij: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die met Van Heugten Tegels besprekingen voert over het mogelijk aangaan van een overeenkomst, verbintenis of andere rechtsverhouding met Van Heugten Tegels of die een dergelijke rechtsverhouding met Van Heugten Tegels is aangegaan en als wederpartij van Van Heugten optreedt.

1.3. Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden Van Heugten Tegels te Asten

voor tegelzetwerkzaamheden en tegelhandel, in schriftelijke of elektronische vorm weergegeven.

1.4. Offerte: Een offerte of aanbieding van Van Heugten tegels voor de levering van goederen of het verrichten van tegelzetwerk of andere werkzaamheden alsook de overeenkomst die, na aanvaarding van het aanbod door de wederpartij of Van Heugten Tegels, hieruit voortvloeit.

1.5. Goederen: Tegels, keramisch plaatwerk, natuursteen, PVC, houten vloeren, laminaat, parket, trapbekleding en andere zaken die door Van Heugten Tegels worden aangeboden of geleverd

1.6. Tegelzetwerk: Het zetten, leggen of anderszins aanbrengen van tegels op een oppervlakte alsmede werkzaamheden die direct daarmee verband houden.

1.7. Schriftelijk: een bericht dat is uitgebracht in schriftelijke vorm, bijvoorbeeld op papier, elektronisch, via email, Whatsapp of op enige andere wijze.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, verkopen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen van tegelzetwerken en overige verbintenissen of andere rechtsverhoudingen welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van Van Heugten Tegels.

2.2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gedownload op de website van Van Heugten Tegels: https://vanheugtentegels.nl/algemenevoorwaarden, en door de wederpartij op haar eigen computer, telefoon of ander elektronisch communicatieapparaat voor latere raadpleging worden opgeslagen, hetgeen in de emails en brieven van Van Heugten tegels is aangegeven.

2.3. De bepalingen uit de algemene voorwaarden bepalen de inhoud van de rechtsverhouding tussen Van Heugten Tegels en de wederpartij en zijn van toepassing voor zover uit een bepaling uit de offerte niet uitdrukkelijk volgt dat een bepaling uit de algemene voorwaarden niet van toepassing is. In geval van strijd tussen een bepaling uit deze algemene voorwaarden en een bepaling uit de offerte, geldt deze laatste.

2.4. Voor zover Van Heugten Tegels ook goederen levert ter uitvoering van een overeenkomst, inclusief ter uitvoering van een opdracht voor tegelzetwerk, gelden voor die levering eveneens de bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden voor zover deze betrekking hebben of kunnen hebben op de levering van goederen.

 

Artikel 3. Offertes en bestellingen

3.1. Alle prijzen en prijsopgaven, voorkomende in door Van Heugten Tegels uitgegeven prijscouranten, circulaire, advertenties, orderbevestigingen en aanbiedingen, evenals die welke zijn gepubliceerd op het Internet of de website van Van Heugten Tegels of in haar showroom, hebben, tenzij uit enig geschrift uitdrukkelijk anders blijkt, steeds een geldigheidsduur van ten hoogste 7 dagen en kunnen voorts binnen twee 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij door Van Heugten Tegels worden herroepen.

3.2. Alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen zijn gebaseerd op gegevens waarover Van Heugten Tegels beschikt ten tijde van het uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Van Heugten Tegels zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, aanbiedingen of orderbevestigingen, is Van Heugten Tegels bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de verbintenis/overeenkomst dan wel de prijzen hierop aan te passen. In deze gevallen is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren, zonder dat dit voor een der partijen leidt tot een schadevergoedingsplicht.

3.3. De verbintenissen van Van Heugten Tegels zijn uitsluitend aangegeven in de schriftelijke offerte en de onderhavige algemene voorwaarden, en gaan niet verder dan wat daarin is omschreven. Meerwerk, mondelinge aanvullingen, niet vermelde werkmethoden of eventuele andere verwachtingen maken geen onderdeel uit van de overeenkomsten en verbintenissen waartoe Van Heugten Tegels zich jegens de wederpartij heeft verbonden, tenzij afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen. Alles wat niet in de offerte of de onderhavige algemene voorwaarden is omschreven, wordt gezien als meerwerk c.q. extra werk (zie hierna) en zal aan de wederpartij separaat in rekening worden gebracht.

3.4. Indien de aanvaarding door de wederpartij (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is Van Heugten Tegels daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Heugten Tegels anders aangeeft of Van Heugten Tegels de opdracht of levering anderszins heeft aanvaard, en wel door feitelijk met de uitvoering van de overeenkomst of opdracht te beginnen.

3.5. Monsters, stalen, de voorbeelden in de showroom en foto’s die op de website zijn gepubliceerd, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden goederen en diensten en kunnen verschillen van de door Van Heugten Tegels te leveren goederen of diensten. Van Heugten Tegels is niet aansprakelijk voor zulke verschillen en deze leveren geen gebrek op. Ook geringe afwijkingen ten opzichte van de in de catalogi, brochures en/of stalen en monsters getoonde zaken, die vallen binnen de normale en/of gebruikelijke toleranties, leiden niet tot enige schadevergoedingsplicht voor Van Heugten Tegels en ontslaan de wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

3.6. Het staat Van Heugten Tegels vrij leveringen in gedeelten (deelleveranties) te laten geschieden, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. Elke gedeeltelijke levering van tegels of andere goederen, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd en kan als als een deellevering wordt beschouwd.

3.7. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. In het bijzonder kan Van Heugten Tegels hiervoor een hogere prijs in rekening brengen indien dit wordt gerechtvaardigd vanwege een stijging van de inkoopprijs of het arbeidsloon of vanwege andere omstandigheden, zoals spoed, die een dergelijke verhoging rechtvaardigen. Van Heugten Tegels staat er niet voor in, dat – gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen – nabestelde tegels of andere goederen (kit, cement e.d.) qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

3.8. Afspraken die zonder medeweten van de directie van Van Heugten Tegels gemaakt worden door personeel en/of derden, al dan niet werkzaam voor of in opdracht van Van Heugten Tegels, binden Van Heugten Tegels niet, tenzij schriftelijk door haar directie bevestigd.

3.9. Van Heugten Tegels kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4. Aard van de overeenkomst of opdracht

4.1. Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk en zonder mogelijkheid tot twijfel of onduidelijkheid uit de offerte blijkt, is het tegelzetwerk door Van Heugten Tegels aangenomen voor een vaste prijs. Het feit dat er prijscalculaties, (kosten)begrotingen en dergelijke zijn gemaakt, dat diverse posten in detail nader zijn uitgewerkt en/of dat dit met de wederpartij vooraf is gecommuniceerd en al dan niet in de offerte is opgenomen, betekent op zichzelf niet dat het gaat om een vaste prijsafspraak. Ook dan is er geen vaste prijsafspraak, tenzij het tegendeel, zonder mogelijkheid tot twijfel of onduidelijkheid, blijkt uit de offerte.

4.2. Indien een overeenkomst of opdracht op basis van stelposten en/of regie-uren wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Van Heugten Tegels gewerkte uren en geleverde goederen, alsmede de daadwerkelijk door Van Heugten Tegels gemaakte kosten, zullen in dat geval worden doorberekend overeenkomstig hetgeen in de offerte is vermeld.

4.3. De door Van Heugten Tegels bijgehouden uren en materialen gelden als uitgangspunt, tenzij bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval dit laatste niet is gebeurd en de wederpartij stelt dat de door Van Heugten Tegels opgegeven uren en materialen niet overeenstemmen met de werkelijk door haar of haar medewerkers/ opdrachtnemers gewerkte uren en/of gebruikte materialen, dient de wederpartij dit te bewijzen, tenminste door overlegging van een urenstaat die door de wederpartij zelf is bijgehouden, met vermelding van de verschillen ten opzichte van de urenstaat van Van Heugten Tegels en van een reden op basis waarvan de wederpartij deze verschillen kan onderbouwen. Hetzelfde geldt ten aanzien van verschillen in de opgegeven gebruikte materialen. De wederpartij is voorts verplicht om direct na ontvangst van de factuur van Van Heugten Tegels, met daarop vermelding van het aantal gewerkte uren en de gebruikte materialen, schriftelijk aan Van Heugten Tegels mede te delen dat de opgave van Van Heugten Tegels niet correct is, met overlegging door de wederpartij van de eigen staat met uren en materialen.

4.4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.5. Indien er sprake is van een vaste prijsafspraak en er slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is Van Heugten Tegels niet gehouden aan de opgegeven totaalprijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overgelegd. Voor zover van toepassing, geldt het voormelde eveneens in andere gevallen.

 

 

Artikel 5. Levering van tegels

5.1. Onder één vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels

5.2. Bij levering van natuursteen per m2 wordt voor de oppervlakte van de natuursteen

gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt.

5.3. Nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteenproducten. Derhalve kunnen hierop geen klachten worden geaccepteerd voor zover het niet om een ander soort keramisch of natuurproduct gaat.

5.4. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen, en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram-, of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.

5.5. Haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren geeft daarom geen grond voor afkeuring, ontbinding of schadevergoeding.

5.6. Bij aflevering en vóór verwerking of montage dienen de goederen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld aan de leverancier. Voor fabrieksmatig verpakte materialen geldt hierbij een periode van 48 uur.

5.7. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven alle onverkort van toepassing voor zover uit de bovenstaande bepalingen uit dit artikel niet het tegendeel volgt.

 

Artikel 6. Levering van houtproducten

6.1. Hout is een natuurproduct dat varieert in onder andere kleur en vorm. Doordat hout een natuurproduct is, zijn onderlinge afwijkingen mogelijk. Van Heugten Tegels is niet aansprakelijk voor afwijkingen in onder andere kleur, finish, maat, kwaliteit en gewicht, tenzij het gaat om een ander type houtproduct.

6.2. Wanneer de wederpartij een bestelde vloer legt op een werkvloer met vloerverwarming dient zij warmteverklikkers onder de houten vloer aan te brengen. Bij schade aan de vloer als gevolg van een te warme werkvloer, wordt het bewijs van de te warme werkvloer geleverd door deze verklikkers. In het geval van een vermoeden van schade door een te warme werkvloer, wordt dit vermoeden voor waar aangenomen indien deze verklikkers niet zijn aangebracht.

6.3. Bij aflevering en vóór verwerking of montage dienen de goederen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen terstond te worden gemeld aan de leverancier. Voor fabrieksmatig verpakte materialen geldt hiervoor een periode van 48 uur.

6.4. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven alle onverkort van toepassing voor zover uit de bovenstaande bepalingen uit dit artikel niet het tegendeel volgt.

 

Artikel 7 Tegelzetwerk

7.1. De te betegelde ruimte dient op de afgesproken dag voor aanvang van de werkzaamheden zodanig ontruimd te zijn, en schoon en stofvrij te zijn gemaakt, dat de tegelzetter ongehinderd zijn werk kan verrichten. De wederpartij draagt het risico voor gebreken of tekortkomingen in het door Van Heugten Tegels geleverde werk die voortvloeien uit onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de wederpartij verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht en gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld. Indien bij het verrichten van de tegelwerkzaamheden gebruik wordt gemaakt van tegels of andere goederen die niet door Van Heugten Tegels zijn geleverd, is Van Heugten Tegels niet aansprakelijk voor eventuele onvlakheden die daardoor ontstaan of aanwezig zijn, en evenmin voor scheuren of andere gebreken die mochten intreden in de door Van Heugten Tegels geleverde tegelzetwerkzaamheden.

7.2. Indien op de afgesproken dag de betreffende ruimte niet geschikt is voor het aanbrengen van tegels, is de wederpartij gehouden de hierdoor ontstane kosten aan Van Heugten Tegels te vergoeden. De kosten zullen in elk geval bestaan uit het arbeidsloon van de tegelzetters die als gevolg van het niet geschikt zijn van de ruimte of wanden en vloeren hun werkzaamheden niet kunnen aanvangen of voortzetten.

7.3. Tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is overeengekomen, dienen de wanden, vloeren en vensterbanken zodanig te zijn, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden, een en ander naar het oordeel van Van Heugten Tegels met inachtneming van de daarvoor geldende normen. Dit betekent onder meer dat de wanden te lood staan, dat de wanden en vloeren vlak zijn en dat de vloer waterpas is. Wanden en vloeren dienen daarnaast egaal, droog en stofvrij te zijn. Bij nieuwe vloeren en/of vloerverwarming dient rekening te worden

gehouden met werking en droogtijd van de vloer en moet het opstookprotocol vloerverwarming zijn nageleefd door de wederpartij. Van Heugten Tegels is hiervoor niet verantwoordelijk en is niet aansprakelijk voor gebreken of tekortkomingen in het door haar geleverde werk die zijn terug te voeren op niet-nakoming van het voormelde. Hetzelfde geldt indien de wederpartij of een door deze ingeschakelde derde de voorbereidingswerkzaamheden verricht of heeft verricht die noodzakelijk zijn om zonder enige voorbehandeling de tegels hierop te kunnen zetten c.q. lijmen.

7.4. De wederpartij is gehouden om vooraf te melden wanneer de ruimte niet aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet. Van Heugten Tegels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gebreken of tekortkomingen in het door haar geleverde werk die verband houden of kunnen houden met het niet voldoen van de ruimte aan de hiervoor genoemde voorwaarden, ongeacht of de wederpartij vooraf de hiervoor bedoelde mededeling heeft gedaan. Van Heugten Tegels is evenmin aansprakelijk voor eventuele gebreken of tekortkomingen die (mede) het gevolg zijn van omstandigheden die eerst tijdens de werkzaamheden bekend worden en die van invloed zijn of kunnen zijn op de kwaliteit van het geleverde tegelzetwerk.

7.5. Alle kosten die door Van Heugten Tegels voor het geschikt maken van de vloeren, wanden, vensterbanken of andere delen van de ruimte ten behoeve van het aanbrengen van tegels moeten worden gemaakt, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij vooraf in de offerte anders is overeengekomen. Indien mogelijk doet Van Heugten Tegels in dat geval vooraf opgave van deze kosten, zonder evenwel gebonden te zijn aan de door haar gegeven inschatting.

7.6. Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een (vierkante) meterprijs, dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en dat gesneden tegels als hele tegels worden gemeten. Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een vaste prijs, kan voor meerwerk, waaronder niet ingecalculeerde werkzaamheden om de wanden, vloeren, vensterbanken en dergelijke geschikt voor tegelzetting te maken, een extra bedrag in rekening worden gebracht.

7.7. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der goederen of het tegelzetwerk, kunnen niet als een tekortkoming van Van Heugten Tegels worden aangemerkt.

7.8. Indien de wederpartij, na (stilzwijgende of impliciete) toestemming harerzijds, materialen of gereedschappen van Van Heugten Tegels, die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is de wederpartij verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Van Heugten Tegels het recht de schade daarvan aan de wederpartij in rekening te brengen.

7.9. Het werk is opgeleverd indien Van Heugten Tegels jegens de wederpartij kenbaar maakt dat het klaar is. Op verzoek van Van Heugten Tegels dient de wederpartij bij oplevering een werkbon of andere schriftelijke verklaring van oplevering te ondertekenen.

7.10. Het niet-tekenen van de werkbon of andere verklaring door de wederpartij wegens klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, of het anderszins indienen van een klacht na oplevering, ontslaat de wederpartij niet van haar verplichting tot betaling van de prijs overeenkomstig hetgeen hierover in de offerte en de onderhavige algemene voorwaarden is bepaald. Van Heugten Tegels zal met inachtneming van de klachten, indien deze gerechtvaardigd zijn, tot aanpassing of herstel van het werk overgaan, waarvoor de wederpartij haar een redelijke termijn en de gelegenheid dient te geven.

7.11. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven alle onverkort van toepassing voor zover uit de bovenstaande bepalingen uit dit artikel niet het tegendeel volgt.

 

Artikel 8. Bestellingen en annuleringen

8.1. Tegels en andere goederen die de wederpartij bindend bij Van Heugten Tegels heeft besteld, kunnen niet meer worden geannuleerd. De wederpartij blijft betaling daarvan verschuldigd overeenkomstig de offerte. Dit geldt tevens voor tegels en andere goederen die door Van Heugten Tegels voor of ten behoeve van een wederpartij bij derden worden besteld. Van een bindende bestelling in de hiervoor bedoelde zin is sprake indien Van Heugten Tegels van de wederpartij een mondelinge of schriftelijke opdracht heeft ontvangen om een naar aantal en soort aangeduide hoeveelheid tegels te leveren dan wel bij een derde te bestellen of indien een dergelijke bestelling automatisch voortvloeit uit de door de wederpartij aanvaarde offerte. In geval Van Heugten Tegels bij een derde een naar aantal en soort aangeduide hoeveelheid tegels of andere goederen bestelt voor een werk bij een specifieke wederpartij, wordt de wederpartij vermoed daartoe opdracht te hebben gegeven.

8.2. Indien de door een wederpartij bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant (zijnde de leverancier van Van Heugten Tegels) slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de wederpartij gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. In geval van annulering van een opdracht voor het verrichten van tegelzetwerkzaamheden, geldt (daarnaast) het volgende voor dat deel van de offerte dat geen betrekking heeft op de levering van tegels of andere goederen. Wordt de annulering ontvangen zes tot vier weken voor aanvang van de opdracht, dan is de wederpartij 50% van de overeengekomen prijsopgave conform offerte verschuldigd. Bij annuleren van een dergelijke opdracht vier tot twee weken voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijsopgave conform offerte verschuldigd. Bij annuleren van een dergelijke opdracht binnen twee weken voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijsopgave conform offerte verschuldigd.

 

Artikel 9. Meerwerk en extra werk

9.1. Al het werk dat niet uitdrukkelijk in de offerte is inbegrepen, is meerwerk.

9.2. Onder meerwerk wordt verstaan al het werk dat voortvloeit uit eventuele gebreken in de ruimte of zaken van de wederpartij die tot extra werk leiden en/of onvoorziene werkzaamheden die niet waren te voorzien bij het aannemen van de opdracht, maar die onvermijdelijk zijn om een opdracht behoorlijk uit te kunnen voeren. Meerwerk dient dus als een op zich staande opdracht te worden gezien en zal extra worden gefactureerd tegen de normaal daarvoor geldende prijzen en voorwaarden, waarvoor zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de offerte.

9.3. Van Heugten Tegels zal slechts tot het verrichten van meerwerk overgaan indien dit met de wederpartij is besproken. Indien de wederpartij constateert of redelijkerwijs behoort te constateren dat Van Heugten Tegels, of de door haar ingeschakelde derden, feitelijk werk verrichten dat niet binnen de offerte valt, maar de wederpartij dit meerwerk niet wenst of daarvoor een aparte overeenkomst wenst te sluiten, dient de wederpartij dit terstond schriftelijk aan Van Heugten Tegels mede te delen. Indien Van Heugten Tegels, na (mondeling) overleg met de wederpartij, een aanvang maakt met het verrichten van meerwerk en de wederpartij protesteert hiertegen niet schriftelijk tijdens die werkzaamheden, wordt de wederpartij geacht opdracht tot het verrichten van dit meerwerk te hebben gegeven en kan zij hierop later niet meer terugkomen. Ongeacht het voormelde, is de wederpartij te allen tijde in ieder geval een redelijke vergoeding voor het verrichte meerwerk verschuldigd voor zover dat ten goede is gekomen aan de wederpartij, bijvoorbeeld door verbetering van haar zaak, of voor zover dit meerwerk noodzakelijk was om de oorspronkelijke opdracht behoorlijk te kunnen uitvoeren. In het laatste geval zal ter bepaling van de redelijke prijs direct aansluiting worden gezocht bij de offerte.

9.4. Onder extra werk wordt verstaan werk wat tijdens de opdracht op verzoek van de wederpartij nog extra uitgevoerd dient te worden, zonder dat dit noodzakelijk is om de oorspronkelijke opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Extra werk dient derhalve eveneens als een op zich staande opdracht te worden gezien en zal extra worden gefactureerd tegen de normaal daarvoor geldende prijzen en voorwaarden, waarvoor zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de offerte of aanbieding.

9.5. Voor extra werk geldt het bepaalde in 9.3 van dit artikel overeenkomstig.

 

Artikel 10. Transport en risico-overgang.

10.1. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied vanaf het adres van Van Heugten Tegels te Asten, tenzij anders is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, dient de wederpartij de kosten van transport van de leveringen naar een andere bestemming, inclusief naar de plaats waar tegelzetwerken zullen worden verricht, aan Van Heugten Tegels te vergoeden tegen de daarvoor overeengekomen prijs of anders tegen een redelijke prijs zoals deze gangbaar is in het maatschappelijk verkeer voor het transport van dergelijke goederen.

10.2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/verzending behoeven slechts door Van Heugten Tegels te worden uitgevoerd indien de wederpartij schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

10.3. Het risico van beschadiging van de goederen bij het inladen, tijdens het transport of bij het uitladen komt voor rekening van de partij die krachtens de overeenkomst belast is met het inladen, transport of uitladen.

10.4. Zodra de geleverde tegels of andere goederen zijn afgeleverd in het bouwwerk of op het terrein van de wederpartij, komen deze goederen in ieder geval voor rekening en risico van de wederpartij, ook als de wederpartij nog niet de eigendom daarvan mocht hebben verkregen.

10.5. Wanneer een door Van Heugten Tegels geleverd goed, of een ruimte waaraan werkzaamheden zijn verricht, door de wederpartij in gebruik is genomen, wordt dit goed respectievelijk dit werk geacht zonder gebreken te zijn af- en/of opgeleverd. Na het in ontvangst nemen van de goederen of het in gebruik nemen van de ruimte, kan Van Heugten Tegels niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen in de goederen of het geleverde werk, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek reeds voor het in ontvangst of in gebruik nemen aanwezig was en is toe te rekenen aan een oorzaak die voor rekening van Van Heugten Tegels komt. Het voorgaande geldt eveneens indien de wederpartij of een door haar ingeschakelde derde werkzaamheden aan of met de geleverde goederen of in de desbetreffende ruimte heeft verricht.

10.6. Van Heugten Tegels kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade aan de goederen die het gevolg is van de door de fabrikant of leverancier aangebrachte verpakking of van door de fabrikant of leverancier geleverde producten, zoals kit, lijm, cement en dergelijke.

 

Artikel 11. Termijnen

11.1. Leveringstermijnen en andere tijdstippen die van toepassing zijn op de door Van Heugten Tegels te verrichten prestaties, gelden slechts als een indicatie en zijn geen fatale termijn in de zin van de wet.

11..2. De wederpartij is te allen tijde gehouden Van Heugten Tegels bij schriftelijk bericht nog een redelijke termijn voor nakoming te bieden van tenminste 14 dagen.

11.3. Indien Van Heugten Tegels afhankelijk is van de levering of prestaties van derden, behoort de periode waarin Van Heugten Tegels zelf op die leveringen en prestaties dient te wachten, niet tot de periode die tenminste nog aan Van Heugten Tegels moet worden geboden voor de nakoming van haar prestaties.

 

Artikel 12. Prijzen en betaling

12.1. Alle door Van Heugten Tegels gehanteerde prijzen voor levering af magazijn, werkplaats, webwinkel en dergelijke, luiden in Euro’s. Prijzen zijn exclusief Omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

12.2. Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde conform en onverminderd hetgeen in artikel 3.2 is bepaald door Van Heugten Tegels worden aangepast indien de prijzen van materialen en grondstoffen een verhoging hebben ondergaan of zich andere omstandigheden hebben voorgedaan die een prijsaanpassing rechtvaardigen.

12.3. In de overeengekomen prijs zijn de door Van Heugten Tegels ten behoeve van de wederpartij gemaakte transportkosten niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.4. De wederpartij is verplicht tot betaling van de overeengekomen prijs, inclusief Omzetbelasting (BTW), binnen de termijn zoals aangegeven op de facturen. Mocht de betalingstermijn niet op een factuur zijn vermeld, dan dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. De betalingstermijnen gelden als een fatale termijn die niet overschreden mag worden en die bij overschrijding direct tot verzuim bij de wederpartij leiden.

12.5. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van haar betalingsverplichting, ook niet in geval van (vermeende) klachten over het door Van Heugten Tegels geleverde werk of in geval van een (vermeende) tegenvordering op Van Heugten Tegels of vanwege enige andere door de wederpartij aangevoerde reden.

12.6. Indien zulks is overeengekomen, kan Van Heugten Tegels betaling vooraf eisen. Indien Van Heugten Tegels de tegels of goederen zelf specifiek voor een wederpartij bij een derde moet bestellen, is Van Heugten Tegels te allen tijde gerechtigd van de wederpartij vooraf betaling van de betreffende bestelprijs te eisen.

12.7. Indien Van Heugten Tegels goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij diens verplichtingen niet zal nakomen, is Van Heugten Tegels gerechtigd, alvorens tot levering over te gaan of haar werkzaamheden aan te vangen of voort te zetten, zekerheid tot nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te verlangen. Deze zekerheid kan worden gevorderd in de vorm van een bankgarantie of een betaling op een derdenrekening van bijvoorbeeld een notaris of advocaat. Indien de wederpartij niet tot betaling (van een deel) van de prijs is overgegaan vanwege een (vermeende) klacht of gebrek of om een andere reden, geldt dat zij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verlichtingen en in verzuim is, zodat Van Heugten Tegels niet alleen gerechtigd is de levering of het verrichten van het werk op te schorten, de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen, maar eveneens een betaling vooraf van de totale prijs kan vorderen. Indien wederpartij zelf heeft aangegeven niet tot betaling van (een deel van) de factuur over te gaan, om welke reden dan ook, levert dit op zichzelf goede gronden te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

 

Artikel 13. Verzuim

13.1. De wederpartij is zonder enige aanmaning of nadere ingebrekestelling in verzuim zodra zij enige opeisbare prestatie voortvloeiende uit de overeenkomst jegens Van Heugten Tegels niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in het bijzonder wanneer zij het door Van Heugten Tegels gefactureerde bedrag niet of niet volledig binnen de geldende betalingstermijn voldoet.

13.2. Overschrijding van enige uit de overeenkomst voortvloeiende termijn door de wederpartij heeft diens onmiddellijk verzuim tot gevolg.

13.3. Onverminderd het recht nakoming te vorderen, verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, heeft Van Heugten Tegels voorts het recht, zodra de wederpartij in verzuim is, schadevergoeding te vorderen vanwege de door Van Heugten Tegels als gevolg van de tekortkoming van de wederpartij geleden schade, welke schade wordt begroot op tenminste 30% van de waarde van door de wederpartij te leveren prestatie.

13.4. Indien de wederpartij niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen tot betaling van een geldsom, is zij over het dan verschuldigde bedrag, vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden, aan Van Heugten Tegels een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend, onverminderd het recht voor Van Heugten Tegels om daarnaast schadevergoeding te vorderen of andere maatregelen te nemen.

13.5. Zodra de wederpartij in verzuim is, zijn alle vorderingen van Van Heugten Tegels op de wederpartij direct en zonder voorbehoud of nadere aanmaning opeisbaar.

13.6. Ongeacht of er sprake is van verzuim aan de zijde van de wederpartij, heeft Van Heugten Tegels, indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt eveneens indien er een redelijke grond bestaat te veronderstellen dat de wederpartij haar verplichtingen niet na zal komen, zij zelf heeft aangegeven dat zij niet of niet tijdig zal (kunnen) nakomen, zij betaling weigert vanwege een (vermeende) klacht over of tekortkoming in de door Van Heugten Tegels geleverde prestatie, zij failliet gaat of surseance van betaling aanvraagt, een en ander steeds zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd andere rechten van Van Heugten Tegels, zoals het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1. Indien zich buiten de wil van Van Heugten Tegels om omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn dat van Van Heugten Tegels redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd (overmachtsgronden), heeft Van Heugten Tegels het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, op te zeggen, te ontbinden of anderszins te beëindigen, zonder gebonden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

14.2. Als overmachtsgronden worden onder meer beschouwd: oorlog en oorlogsgevaar, staking, demonstraties, molest, oproer, terreur, ijsgang, overstroming, waterschade, storm, brand, bedrijfsstoornis, computerstoring, ongevallen, personeelsgebrek, in- of  uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse of vreemde overheidsorganen, en voorts alle andere omstandigheden zoals koersschommelingen, die de overeenkomst voor Van Heugten Tegels meer bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het tot stand komen van de overeenkomst.

14.3. Van Heugten Tegels kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.4. Indien de overeenkomst vanwege een overmachtsgrond wordt beëindigd, en de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Van Heugten Tegels tot aan dat moment te voldoen. Van Heugten Tegels is in dat geval gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk nog na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. Van Heugten Tegels is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken, tekortkomingen of verbeterpunten die redelijkerwijs niet zichtbaar en/of niet meetbaar zijn, noch voor het niet vermelden daarvan ten gevolge van door opdrachtgever of derden verzwegen of onjuist opgegeven omstandigheden aan het te inspecteren object. Van Heugten Tegels is niet aansprakelijk voor verwachtingen die volgens de wederpartij mondeling of anderszins zijn gewekt, maar die niet in de schriftelijke offerte zelf zijn vastgelegd.

15.2. De aansprakelijkheid van Van Heugten Tegels, daaronder begrepen hetgeen de aansprakelijkheidsverzekering(en) eventueel uitkeert, is te allen tijde beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de goederen of werkzaamheden waar de schade uit voortgevloeid is, althans voor dat gedeelte van de offerte of overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.3. Voor alle directe en indirecte schade van de wederpartij, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door het niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Van Heugten Tegels uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat het niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids-)verzekering van Van Heugten Tegels daadwerkelijk voor de schade wordt uitgekeerd.

15.4. Van Heugten Tegels heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken of te beperken, bijvoorbeeld door het verrichten van aanvullende prestaties of reparatie- of herstelwerkzaamheden.

15.5. Van Heugten Tegels is niet gehouden schade te vergoeden:

  1. die is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij het een derde betreft die op initiatief van Van Heugten Tegels bij de uitvoering van de opdracht is betrokken en de wederpartij aantoont dat Van Heugten Tegels bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;
  2. die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie afkomstig van de wederpartij of een derde, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Van Heugten Tegels zonder meer duidelijk had behoren te zijn en Van Heugten Tegels nagelaten heeft de wederpartij van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen. De wederpartij is in dat geval gehouden te bewijzen dat Van Heugten Tegels in kennis is gesteld van deze onjuiste of onvolledige informatie op een moment dat Van Heugten Tegels hiertegen redelijkerwijs nog maatregelen had kunnen nemen of door melding aan de wederpartij schade had kunnen voorkomen;
  3. die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post of anderszins tussen Van Heugten Tegels en de wederpartij of tussen een van hen en derden;

15.6. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Van Heugten Tegels gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Van Heugten Tegels.

 

Artikel 16. Garantie

16.1. Terzake van door Van Heugten Tegels geleverde diensten en goederen aanvaardt Van Heugten Tegels geen enkele garantieverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

16.2. In die gevallen dat wel garantie is overeengekomen, komt deze te vervallen indien de geleverde goederen of opgeleverde ruimten niet op de normale, toegeschreven wijze conform hun bestemming door de wederpartij worden gebruikt of behandeld.

16.3. In die gevallen dat bij de levering van goederen wel garantie is overeengekomen, is deze gelijk aan de fabrieksgarantie die de fabrikant of leverancier aan Van Heugten Tegels heeft verstrekt. Van Heugten Tegels is bevoegd, door overdracht van die fabrieksgarantie aan de wederpartij, volledig te voldoen aan haar eigen garantieverplichtingen jegens de wederpartij.

16.4. In die gevallen dat bij het verrichten van tegelzetwerk wel garantie is overeengekomen, is de garantie op het tegelzetwerk maximaal 3 jaar vanaf datum van oplevering. Garantie op kitwerk is maximaal 1 jaar vanaf datum oplevering. Garantie op tegels en tegelwerk bij aanwezigheid van vloerverwarming is maximaal 1 jaar. Garantie betreft slechts daadwerkelijk aantoonbare fatale schade, welke is ontstaan door bewezen foutieve uitvoering van werkzaamheden door Van Heugten Tegels. Schade aan tegels of tegelwerk die ontstaat bij aanwezigheid van vloerverwarming of door het werken (krimpen en uitzetten) van wanden of ondervloeren vallen buiten de garantie van Van Heugten Tegels.

 

Artikel 17. Klachten en gebreken

17.1. Een klacht kan schriftelijk of per e-mail bij Van Heugten Tegels worden gemeld. Een klacht dient te worden vergezeld van een uitvoerige en duidelijke omschrijving van de grieven en de vastgestelde gebreken. Het bewijs van het tijdig melden van een klacht ligt steeds bij de wederpartij.

17.2. Voor klachten over gebreken is het volgende moment beslissend:

  1. in geval van levering van goederen: het moment van aflevering volgens de overeenkomst, dus ofwel bij aflevering op het adres van Van Heugten, ofwel bij aflevering op de bestemming door Van Heugten;
  2. in geval van tegelzetwerkzaamheden of andere werkzaamheden: het moment waarop Van Heugten Tegels stelt dat het werk klaar is of, indien een gebrek eerder is opgetreden, het moment waarop het gebrek zich openbaart.

17.3. De wederpartij is verplicht de afgeleverde goederen bij inontvangstneming grondig te inspecteren. De wederpartij is verplicht het door Van Heugten Tegels verrichte werk tenminste aan het einde van iedere werkdag, na afronding van de werkzaamheden van die dag door Van Heugten Tegels, grondig te inspecteren.

17.3. Klachten over zichtbare gebreken in afgeleverde goederen dienen direct bij aflevering van de goederen aan Van Heugten Tegels te worden gemeld. Klachten over zichtbare gebreken in het door Van Heugten Tegels verrichte werk dienen aan Van Heugten Tegels te worden gemeld aan het einde van de dag (vóór 23.00 uur) waarop het desbetreffende deel van het werk is verricht.

17.4. Klachten over niet direct zichtbare gebreken of gebreken die pas na verloop van tijd ontstaan, dienen aan Van Heugten Tegels te worden gemeld binnen zeven dagen nadat deze klachten zijn geconstateerd.

17.5. In geval de wederpartij niet tijdig tot melding van een klacht overgaat, vervallen haar rechten om op basis van het door haar gestelde gebrek een vergoeding, het herstel van het gebrek, ontbinding of een andere rechtsmogelijkheid in te roepen.

17.6. Indien Van Heugten Tegels van mening is dat de klacht gegrond is, in die zin dat de wederpartij heeft aangetoond dat er sprake is van een gebrek die buiten de aanvaardbare toleranties en marges valt en waarvan de wederpartij heeft bewezen dat deze uitsluitend aan Van Heugten Tegels kan worden toegerekend, zal Van Heugten Tegels met de wederpartij in overleg treden om de klacht te verhelpen. Van Heugten Tegels dient te allen tijde een redelijke termijn en mogelijkheid te worden geboden om het gebrek te repareren of anderszins te verhelpen. De tijd die Van Heugten Tegels zelf in acht moet nemen in afwachting van noodzakelijke leveranties van derden, behoort niet tot de hiervoor bedoelde redelijke termijn.

17.7. Indien het gebrek niet of niet volledig kan worden opgelost, of niet binnen een redelijke termijn of alleen tegen onevenredig hoge kosten, is Van Heugten Tegels bevoegd het gebrek te verhelpen door een korting op de door haar in rekening gebrachte of te brengen prijs toe te passen ten gunste van de wederpartij. Deze korting wordt gerelateerd aan het materiaal en de tijd die op het gebrek zelf, en niet op het geheel, betrekking hebben.

 

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

18.1. De door Van Heugten Tegels aan de wederpartij overhandigde of afgeleverde goederen blijven eigendom van Van Heugten Tegels totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen uit de levering van deze goederen alsmede, voor zover van toepassing, uit de daarmee direct verband houdende tegelzet- of andere werkzaamheden. Het is de wederpartij niet toegestaan op enigerlei wijze over deze goederen te beschikken, zonder schriftelijke toestemming van Van Heugten Tegels.

18.2. Zodra de wederpartij op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Van Heugten Tegels, heeft Van Heugten Tegels het recht vorenbedoelde goederen terug te nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, ook indien deze inmiddels aan andere zaken (roerend of onroerend ) zijn verbonden, onverminderd de andere rechten die Van Heugten Tegels kan inroepen wegens het tekortschieten van wederpartij. Indien en voor zover de geleverde goederen als bestanddeel zijn opgegaan in een andere (roerende of onroerende) zaak, rust op de wederpartij de verplichting om, zo Van Heugels Tegels zulks vordert, deze goederen als bestanddeel te ontkoppelen of Van Heugten Tegels in staat de stellen deze goederen als bestanddeel te ontkoppelen, ongeacht of dit tot beschadiging van de terug te nemen goederen of van de zaken van de wederpartij leidt, en deze goederen of delen ervan aan Van Heugten Tegels te overhandigen.

18.3. Kosten die door Van Heugten Tegels moeten worden gemaakt om bedoelde goederen terug te nemen komen volledig voor rekening van de wederpartij en zullen tenminste 30% van de waarde van de teruggenomen zaken bedragen. Van Heugten Tegels is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij het ontkoppelen of terugnemen van de goederen wordt toegebracht aan andere zaken.

7.4. De wederpartij is verplicht volledige medewerking te verlenen aan alle handelingen en verrichtingen ter effectuering van het in dit artikel geregelde eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 19. Intellectuele eigendom

19.1. De eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot ontwerpen, tekeningen of schetsen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, (bijbehorende) handboeken en/of documentatie, alsmede van alle overige werken, blijven te allen tijde bij Van Heugten Tegels.

19.2. Bij inbreuk door de wederpartij op aan Van Heugten Tegels toekomende industriële en intellectuele eigendomsrechten, of door een derde die van de wederpartij de aan Van Heugten Tegels toekomende industriële en intellectuele eigendomsrechten heeft ontvangen, dient de wederpartij de daardoor geleden schade aan Van Heugten Tegels te vergoeden. Deze schade wordt tenminste gesteld op een bedrag van € 100 per overtreding en per dag dat de inbreuk voortduurt.

19.3. Alle door Van Heugten Tegels te maken kosten wegens inbreuk op aan Van Heugten Tegels toekomende industriële en intellectuele eigendomsrechten komen voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op alle door Van Heugten Tegels gedane offertes en aanbiedingen en op alle met Van Heugten Tegels aangegane overeenkomsten, verbintenissen en andere rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van ieder ander recht, tenzij uit de offerte anders blijkt.

20.2. Alle geschillen direct of indirect voortvloeiende uit deze overeenkomst kunnen uitsluitend worden aanhangig gemaakt voor de bevoegde rechter in het kanton/arrondissement ter vestigingplaats van Van Heugten Tegels, behoudens dat in geval van een faillissementsaanvrage de regeling van de faillissementswet van toepassing blijft, en voor het overige met dien verstande dat Van Heugten Tegels de wederpartij, indien deze een consument is, nadat zij de wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld van dit beding gebruik te zullen maken, een termijn gunt van een maand om schriftelijk voor de beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

20.3. Van Heugten Tegels mag het door de wederpartij opgegeven adres als juist blijven beschouwen, tenzij  door de wederpartij aan Van Heugten Tegels schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.